Kronologija združenja

Pregled pomembnejših dogodkov v življenju Angiološke sekcije in kasneje Združenja za žilne bolezni.

Leto Opis
1989 Ustanovljena je Angiološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva. Pobudnik in prvi predsednik je dr. Pavel Poredoš, ostali ustanovni člani pa so dr. Viktor Videčnik, dr. Željko Ostojić, dr. Miloš Šurlan, dr. Borut Pirc, dr. Nace Kovačič, dr. Tomislav Majić, dr. Miha Zajec. Namen sekcije je povezovati zdravnike različnih specialnosti, ki se ukvarjajo z boleznimi žilja, omogočati prenos znanja med različnimi področji in oblikovati strokovno doktrino odkrivanja in zdravljenja žilnih bolezni v Sloveniji, ki je usklajena z mednarodno sprejetimi normami in hkrati uresničljiva v našem prostoru. V Šmarjeških Topicah potekajo Prvi angiološki dnevi.

1990 Drugi angiološki dnevi v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Venska tromboza in pljučna embolija. Izide zbornik povzetkov.

1991 Tretji angiološki dnevi v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Limfedem. Izide zbornik preglednih prispevkov.

1992 Februarja Angiološka sekcija SZD v Šmarjeških Toplicah organizira simpozij o mikrocirkulaciji. Poleg klinično usmerjenih zdravnikov sodelujejo strokovnjaki Inštituta za fiziologijo, Inštituta za patološko fiziologijo, Fakultete za elektrotehniko in Inštituta Jožef Stefan. Prispevki izidejo v suplementu Medicinskih razgledov.

Aprila sledi srečanje angiološke sekcije s temo z naslovom Žilna kirurgija. Izide zbornik povzetkov. Jeseni istega leta Angiološka sekcija SZD skupaj z Združenjem kardiologov Slovenije organizra strokovni sestanek o dejavnikih tveganja za aterosklerozo, ki poteka prav tako v Šmarjeških Toplicah. Izide zbornik preglednih prispevkov in povzetkov.

1993 Angiološka sekcija SZD v Šmarjeških Toplicah organizira simpozij o kronični venski insuficienci, na katerem sodelujejo zdravniki različnih specialnosti iz vse Slovenije. Pregledni prispevki izidejo v suplementu Medicinskih razgledov.

1994 Angiološka sekcija SZD v Šmarjeških Toplicah organizira simpozij o perkutanih revaskularizacijskih posegih. Izide zbornik preglednih prispevkov kot suplement Medicinskih razgledov.

1995 Simpozij Angiološke sekcije SZD o kritični ishemiji uda, ki v organizaciji dr. Vojka Flisa poteka v Mariboru. Izide zbornik povzetkov. Istega leta prof. dr. Pavel Poredoš v Ljubljani organizira 17. Evropski kongres o neinvazivni kardiovaskularni dinamiki s sodelovanjem Angiološke sekcije SZD.

1996 Letno srečanje Angiološke sekcije SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Mikrocirkulacija. Izide zbornik preglednih prispevkov kot suplement Medicinskih razgledov.

1997 Letno srečanje Angiološke sekcije SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Kritična ishemija udov. Izide zbornik povzetkov. Angiološka sekcija se preoblikuje v Združenje za žilne bolezni SZD. Za predsednika je izvoljen dr. Aleš Blinc, za podpredsednika pa dr. Pavel Berden in dr. Tomislav Klokočovnik.

1998 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Ateroskleroza – razvoj bolezni, zgodnje odkrivanje in preprečevanje zapletov. Pregledni prispevki izidejo kot suplement Medicinskih razgledov.

1999 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD na Otočcu s strokovno temo z naslovom Žilne in znotrajžilne opornice in proteze. Pregledni prispevki izidejo kot suplement Medicinskih razgledov.

2000 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Venski trombembolizmi in kronična venska insuficienca. Pregledni prispevki izidejo kot suplement Medicinskih razgledov.
Oktobra 2000 organizira dr. Mladen Gasparini v Strunjanu Strokovno srečanje Združenja za žilne bolezni z naslovom Sodobni pogledi na odkrivanje in zdravljenje bolezni žilja, ob katerem izide knjižica preglednih prispevkov. Srečanje je posvečeno spominu na pokojnega dr. Iva Špilerja, pionirja žilne kirurgije v izolski bolnišnici.

2001 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Žilni zapleti sladkorne bolezni poteka v sodelovanju s strokovnjaki s Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Kliničnega Centra v Ljubljani. Pregledni prispevki izidejo kot suplement Medicinskih razgledov. Na volilni skupščini Združenja vodstvo dobi podporo za drugi 4-letni mandat.

2002 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD je pridruženo 3. Mednarodnemu kongresu Centralnoevropskega žilnega foruma (CEVF), ki pod predsedstvom prof. dr. Pavla Poredoša poteka v Portorožu s sodelovanjem Združenja za žilne. Predavanja, plakati in kasneje članki izidejo v Central European Vascular Journal.

2003 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Žilne bolezni pri osebah z ogrožujočimi spremljajočimi bolezenskimi stanji. Poudarek je na aterosklerozi kot generalizirani bolezni in napredovali ledvični odpovedi, ki predstavlja pomemben dejavnik tveganja za žilne zaplete. Pregledni prispevki izidejo kot suplement Medicinskih razgledov.

2004 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s predstavitvijo Smernic za odkrivanje in zdravljenje najpogostejših žičnih bolezni, ki izidejo tudi v knjižni obliki. Smernice sprejeme Glavni strokovni svet SZD na svoji seji junija 2004. Izide zbornik prispevkov.
Junija 2004 poteka v Portorožu 14. Mednarodni kongres Mediteranske lige za angiologijo in žilno kirurgijo (MLAVS) pod predsedstvom prof. dr. Pavla Poredoša s sodelovanjem Združenja za žilne bolezni. Izide zbornik prispevkov
18. mednarodni kongres o trombozi, ki poteka v Ljubljani pod predsedstvom prof. dr. Mojce Stegnar. Tudi na tem kongresu aktivno sodeluje mnogo članov Združenja za žilne bolezni SZD. Izide zbornik prispevkov

2005 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Slikovne metode v odkrivanju in zdravljenju žilnih bolezni. Izide zbornik prispevkov Doc. dr. matija Kozak je izvoljen za predsednika Združenja

2006 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s sodelovanjem Onkološkega inštituta v Ljubljani s strokovno temo z naslovom Žilne bolezni in rak. Izide zbornik prispevkov.

2007 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Strunjanu s strokovno temo z naslovom Žilne bolezni v klinični praksi. Izide zbornik prispevkov Central European vascular forum - III rd Educational course for vascular diseases. Blood vessels – a window to the heart , pod predsedstvom prof. Pavla Poredoša s sodelovanjem Združenja. Izide zbornik prispevkov.

2008 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Strunjanu s strokovno temo z naslovom Pogoste bolezni žil – kako jih preprečujemo, odkrivamo in zdravimo. Izide zbornik prispevkov. Adriatic Vascular Summit v Ljubljani, oktober 2008 – organizator in predsednik srečanja prof. Igor Gregorič, Združenje se je udeležilo kot organizacija in ob tem z individualnimi prispevki. Na pobudo prof. Marielle Catalano in organizacije VAS, kjer sodelujejo člani Združenja v organizacijskem in strokovnem odboriu, je bil organiziran junija v Bruslju ustanovni sestanek Sekcije za vaskularno medicino/angiologijo na ravni UEMS; (Division of Angiology/vascular medicine v okviru specializacije iz interme medicine. Udeležil se ga je doc.dr. Matija Kozak, ki je ob tem postal tudi član strokovnega odbora te sekcije (Division).

2009 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Obravnava bolnika z boleznijo žil. Izide zbornik prispevkov. Prim Andrej Šikovec je pod pokroviteljstvom Združenja organiziral prvi tečaj Ultrasound assisted endovenous treatment of varicose veins. Doc. dr. Matija Kozak dobi še en mandat za vodenje Združenja kot predsednik

2010 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Kritična ishemija. Na srečanju so bili predstavljeni prvi rezultati obsežne raziskave PID-PAB, ki jo je vodil prof. Aleš Blinc. V okviru srečanja je bila organizirana okrogla miza o dejavnostih na področju žilnih bolezni. Predstavniki vseh strok in regijskih bolnišnic smo predstavili stanje obravnave bolnikov z boleznimi žil, kjer so poročali, na kakšen način so bolniki obravnavani, kakšne so možnosti za nadaljnjo obravnavo z invazivnejšimi diagnostičnimi in terapevtskimi postopki. Opredelili smo se tudi do načrtov za bodoče. Izrazili smo pričakovanje, da bodo naše potrebe in želje upoštevali tudi načrtovalci zdravstvene dejavnosti na državni ravni. Izide zbornik prispevkov.

2011 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Obravnava bolnikov z boleznijo ven. Izide zbornik rispevkov pod naslovom Bolezni ven – priročnik za obravnavo bolnikov. Srečanje Evropskega venskega foruma v Ljubljani 29. junija do 3. julija, predsednik prof. Pavel Poredoš. Izide knjiga povzetkov. Doc. dr. Matija Kozak je ponovno izvoljen za predsednika Združenja.

2012 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Obravnava bolnikov z aterosklerotično boleznijo arterij. Izide zbornik prispevkov.

2013 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Šmarjeških Toplicah s strokovno temo z naslovom Anevrizmatska bolezen arterij. Izide zbornik rispevkov. Na srečanju izglasujemo nov prenovljen statut Združenja, ki je dosegljiv na spletni strani

2014 – Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD na Otočcu s strokovno temo z naslovom Uporabna angiologija - predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje bolnikov z žilnimi boleznimi. Izide zbornik prispevkov v knjižici z naslovom. Smernice sprejme glavni strokovni odbor Slovenskega zdravniškega društva. Združenje organizira prvi Dan žil - izobraževanje in osveščanje o problematiki bolezni žil za laike v okviru evropske akcije na pobudo združenja VAS (sedež v Milanu)

2015 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Dolenjskih Toplicah s strokovno temo Zanimivosti in novosti pri zdravljenju venskih bolezni in utrinki iz arterijske patologije. Izide zbornik prispevkov. Prof. dr. Matija Kozak je na predlog članov še naprej predsednik Združenja. V marcu organiziramo Drugi dan žil, ki postane vseslovenska akcija.

2016 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Strunjanu s strokovno temo z naslovom Kako bravnavamo bolnike z žilnimi boleznimi. Izide zbornik prispevkov Člani Združenja, ki so sodelovali pri pripravi smernic leta 2014, dobijo nalogo, da smernice posodobijo in pripravijo za tisk v Zdravniškem vestniku. Tudi posodobljene smernice, ki jih na željo urednice Zdravniškega vestnika primenujemo v priporočila postopoma objavljamo v tej reviji, kar traja več let in na koncu ne uspemo objaviti vseh priporočil. Priporočila so sicer dosegljiva na spletni strani Združenja in Zdravniškega vestnika. Ta priporočila imajo soglasje Glavnega strokovnega sveta SZD. V marcu organiziramo Tretji dan žil, ki je tokrat namenjem oseban z venskimi boleznimi.

2017 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Dolenjskih Toplicah s strokovno temo z naslovom Obravnava bolnikov z žilno in sladkorno boleznijo. Izide zbornik prispevkov. Dan žil postane stalnica v naši dejavnosti.

2018 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD v Dolenjskih Toplicah s strokovno temo z naslovom Venska zgodba. Izide zbornik. Izvedemo tudi Dan žil.

2019 Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD se to leto pridružuje mednarodnemu kongresu še treh strokovnih združenj s področja žilnih bolezni. Spletna stran kongresa je dosegljiva na: http://www.2019-esvm-iua-cevf.si/ Uradni naziv: Joint Congress of ESVM, IUA- EUROCHAP; CEVF educational course and Congress of Slovenian Society for Vascular Diseases.
Srečanje je združilo: 5th Congress of European Society for Vascular Medicine, International Union of Angiology – 24th Eurochapter, 9th Educational Course of Central European Vascular Forum, and 31st Congress of Slovenian Society for Vascular Diseases Predsednik kongresa je bil prof. dr. Matija Kozak. Pri organizaciji se je zataknilo zaradi stečaja letalskega prevoznika, ki je odpovedal lete v Ljubljano14 dni pred dogodkom. Izdali smo knjigo abstraktov, ki je dosegljiva na spletu- Kongres je pridobil tudi akreditacijo UEMS( EACCME® Accreditation) - Na spletni strani Združenja so zbrana predavanja udeležencev, ki so za objavo dali soglasje. Izvedemo Dan žil s številnimi udeleženci.

2020 Letno srečanje Združenja je bilo načrtovano v aprilu, a je bilo odpovedano zaradi epidemije virusa SARS CoV-2. Kljub temu smo izdali zbornik predavanj, v katerem smo objavili prispevke skoraj vseh vabljenih predavateljev. Zbornik je izšel kot elektronska knjiga.

2021 Letno srečanje Združenja v aprilu po spletni povezavi z naslovom: Kaj se dogaja z žilami ob okužbi z virusom SARS-CoV-2 in novosti v obravnavi arterij, izide zbornik.